INFOMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR/2.3.2/2017

 

Dotyczy projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych, wysokosprawnych konstrukcji mieszadeł zatapialnych typ WIR-N” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

W związku z upublicznieniem 29 września 2017 r. zapytania ofertowego nr 1/POIR/2.3.2/2017 (przedmiot zapytania: Usługa opracowania hydraulik wysokosprawnych mieszadeł śmigłowych wraz z projektem zatapialnych zespołów napędowych) oraz otrzymaniem następnie w wyznaczonym terminie do 06 października 2017 r. ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia, 09 października 2017 r. Komisja Konkursowa wyłoniła Wykonawcę usługi.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiający otrzymał w terminie 2 oferty, które spełniały wszystkie kryteria techniczne oraz formalne określone w Zapytaniu ofertowym nr 1/POIR/2.3.2/2017. Oferty zostały złożone przez następujące jednostki naukowe:

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno- Energetyczny, Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych

2. Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Centrum Laserowych Technologii Metali

 

W toku postępowania wybrana została oferta złożona przez:

 

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno- Energetyczny, Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych

Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON" S. A.
ul. Druckiego - Lubeckiego 1, 25-818 Kielce
Sekretariat: +48 413668202


Copyright K.F.P. "BIAŁOGON" S.A.